YAP
Təbiət elmləri
img
Naxçıvan Muxtar Respublikasının geoloji-geofiziki və faydalı qazıntılar xəritələri atlası
img
Biologiya terminlərinin izahlı lüğəti
img
Su ehtiyatların inteqrasiyalı idarə olunması
img
Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları
Top