YAP
Ecology & petroleum
img
"Əsrin müqaviləsi" - 10 il
img
Особенности развития ветровой эрозии на Сальянской равнине и меры ее предотвращения
img
Kiçik Qafqazın faydalı qazıntı yataqları
img
Azərbaycan Respublikası: ekoloji atlas
img
Azərbaycanın quruda neftqazçıxarma kompleksində iqtisadi islahatlar və səmərəlilik problemləri
img
Азербайджанская нефть в политике мира: Кн.2
Top