YAP
Linguistics
img
Müasir türk dili: tərcümənin linqvistik problemləri
img
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti fənni üzrə praktikum
img
Türk dillərinin milli korpusları
img
Azərbaycan dilində isim kökləri
img
Çin dili: dərs vəsaiti
img
Структурно-семантическая организация простого предложения в карачаево-балкарском языке
Top