YAP
Study of Literature
img
Azərbaycan-özbək (cığatay) ədəbi əlaqələri: dövrlər, simalar, janrlar, təmayüllər
img
Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən: XVI-XX əsrlər
img
Azərbaycanşünaslığın əsasları
img
Türk dillərində zaman kateqoriyası
img
Heydər Əliyevin dil siyasəti
img
Folklorumuzun ilk doktoru: Məmmədhüseyn Təhmasib
Top